Interaktywna mapa

Największa inwestycja w historii Gminy Miejska Górka


W ramach Priorytetu III Gospodarka wodno-ściekowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, w którym instytucją pośredniczącą jest WFOŚiGW w Poznaniu, Gmina Miejska Górka zrealizowała największą w historii inwestycję pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki”.

Miejska Górka to gmina miejsko-wiejska, położona w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zamieszkuje ją ok 9,5 tys. osób. Centralne położenie w powiecie rawickim, prosty dojazd drogami krajową i wojewódzką, klasztor oo. Franciszkanów w Goruszkach, najstarszy wiatrak „Koźlak” w tej okolicy i jedyny w Wielkopolsce kompleks boisk baseballowych niewątpliwie podnoszą jej atrakcyjność.

Pomysł budowy kanalizacji zrodził się w 2004 roku, wskutek czego powstała koncepcja sanitacji gminy. W pierwszym etapie wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków dla aglomeracji Miejska Górka wraz z kanalizacją sanitarną dla wsi Niemarzyn. Zadanie to zostało zrealizowane z pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu.

Jednocześnie opracowywano też dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji w Miejskiej Górce i w Karolinkach. Do sanitacji wybrano jako pierwsze właśnie te miejscowości, ponieważ są one położone najbliżej oczyszczalni ścieków i równocześnie są największym skupiskiem ludności w gminie. Ze względu na trudności związane z przebiegiem przez Miejską Górkę i Karolinki drogi krajowej nr 36, proces projektowania trwał kilka lat.

W efekcie realizację projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki”, rozpoczęto w 2009 r, a  zakończono w październiku 2012 r. W ramach zadania wybudowano ponad 23 km sieci, 6 przepompowni ścieków, powstały 754 przyłącza. Gmina Miejska Górka otrzymała na tę inwestycję dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wynosiło ono 80,75% kwoty netto projektu, co po uwzględnieniu cen przetargowych dało kwotę ponad 13 mln zł. Było to największe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek udało się gminie uzyskać. Całość zadania wyniosła ponad 20 mln zł.

Inwestycja została podzielona na III etapy. I etap rozpoczęto nie czekając na uzyskanie dofinansowania, gdyż budowa kanalizacji sanitarnej w gminie jest naszym priorytetem- mówi burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak. II i III etap rozpoczęliśmy w 2010 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków WRPO. Zrealizowana inwestycja umożliwi ponad trzem tysiącom mieszkańców naszej gminy na korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej- dodaje burmistrz.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska, a także uporządkowanie gospodarki ściekowej i podniesienie standardu życia mieszkańców.

Ponadto gmina Miejska Górka realizuje szereg zadań przy współudziale środków unijnych, min.: z WRPO i  PROW.

 

06. 10. 2011 r. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce na półmetku

03. 11. 2011 r. Postęp prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Górce

18. 01. 2012 r. "Eko - Fakty" - kanalizacja gminy Miejska Górka

30. 03. 2012 r. Kontynuacja budowy kanalizacji w Miejskiej Górce

04. 12. 2012 r. Inauguracja projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki"


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.