Interaktywna mapa
Strona główna -> Oświata

Zapoczątkowana w 1999 roku reforma edukacji oraz administracji publicznej nałożyły na samorząd terytorialny obowiązek realizowania większości zadań oświatowych.

Na realizację tych zadań jednostki samorządu terytorialnego mają subwencję oświatową oraz środki własne.
Subwencja oświatowa przyznawana jest co rok z budżetu państwa i przeznaczona jest na finansowanie jednostek oświatowych ponadprzedszkolnych, świetlic szkolnych oraz obsługę administracyjną. Środki własne gminy przeznaczane są na przedszkola i klasy zerowe, dowóz dzieci do szkół oraz inwestycje oświatowe.
 
Główne zadania samorządu lokalnego sprowadzają się do:
·        samodzielnego określania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także granic ich obwodów,
·        nadzoru nad kontrolą spełniania obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
·        współpracy z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym ustawą o systemie oświaty i wykonywania zaleceń Kuratora Oświaty,
·        prowadzenia polityki kadrowej wobec dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli i placówek oświatowych,
·        zatwierdzenia corocznych projektów arkuszy organizacyjnych szkół, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli i placówek oświatowych,
·        opracowania wniosków w zakresie utrzymywania przeszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz zapewnienia im lokalowych i materialnych warunków realizacji ich zadań statutowych, łącznie z likwidacją tych jednostek, wykonywania prac dotyczących realizacji kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektu budżetu, nadzoru nad jego realizacją i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej w jednostkach oświatowych.
 
W gminie Miejska Górka z dniem 1 lipca 2007 roku powołano Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty, którego celem jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych szkół i przedszkoli.
 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.