Interaktywna mapa
Strona główna -> Warunki przyrodnicze
 Rzeźba terenu
 
Gmina Miejska Górka leży w podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie Niziny Południowopolskiej i w większości w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Kaliskiej. Niewielki zachodni fragment to Wysoczyzna Leszczyńska oraz południowy Kotlina Żmigrodzka. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Jej rysy zostały ukształtowane w okresie zlodowacenia środkowopolskiego a w okresach poźniejszych złagodzone.
 
Surowce mineralne
 
Podstawowe surowce występujące na terenie gminy to gaz ziemny i węgiel brunatny. Na terenie gminy udokumentowano złoże gazu ziemnego w rejonie Zakrzewa. Fragmenty złóż węgla brunatnego znajdują się na terenie Rawicz-Miejska Górka-Skoraszewice i Poniec-Krobia-Oczkowice. Spośród surowców pospolitych eksploatowane jest udokumentowane złoże iłów policeńskich w Rozstepniewie.
 
 
Klimat
 
Na charakter klimatu lokalnego wpływa m. in. rzeźba terenu, sposób jego użytkowania, obecność wód oraz charakter szaty roślinnej.
Gmina Miejska Górka leży w obrębie regionu śląsko-wielkopolskiego reprezentującego obszar przewagi wpływów oceanicznych, stąd wiosna jest wczesna i ciepła, lato długie a zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieżną. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni.
Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi ca 8,0 do 8,2ºC, średnia najcieplejszego miesiąca (lipca) od 17ºC do 18,1ºC, a średnia temperatura stycznia od (-3) do (-2,8) Cº. Roczna suma opadów wynosi ca 550 mm. Maksimum przypada w maju i sierpniu, a najniższe sumy przypadają na miesiące zimowe.
Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie (50%), najrzadziej występują wiatry północne i północno-wschodnie (poniżej 15%).
 
Gleby i użytkowanie gruntów
 
Użytki rolne na terenie gminy Miejska Górka zajmują 87,8%, tj. 9097 ha. Z tego na grunty orne przypada 91,4%, na użytki zielone 8,3%, sady 0,3%. Lasy zajmują 3,3% ogólnej powierzchni gminy.
Wśród gruntów ornych na terenie gminy Miejska Górka większość to gleby wysokich i średnich klas bonitacyjnych.
Gleby klasy III a i b stanowią 57,2%, gleby klas IV - 26,5%, klasy V to 10,1%, natomiast klasy VI –6,1%. Gleby klasy I nie występują, a klasy II stanowią tylko 0,1%.
Wśród użytków zielonych przeważa klasa IV (49%). Drugie miejsce zajmują użytki zielone klasy V (31,9%), po nich klasy III (13.9%). Reszta przypada na klasę VI (5,1%) i II (0,1%).
 
Woda
 
Sieć hydrograficzna gminy Miejska Górka należy do systemu wodnego Odry. Cała gmina odwadniana jest do orli poprzez cztery cieki: północno-zachodnia część poprzez Pijawkę i Rów Szurkowski, południowo-wschodnia poprzez Szpatnicę, a pozostała część poprzez Dąbrocznię.
 
 
Dąbrocznia jest prawobrzeżnym dopływem Orli. Swój początek bierze w rejonie Ludwinowa, gm. Pepowo. Płynie głównie przez grunty rolne. Jej całkowita długość wynosi 40,2 km, z tego odcinek na terenie gminy-9,3 km.
 
Szata roślinna
 
Szata roślinna gminy jest mało urozmaicona. Lasy zajmują 3,3%, tj. 344 ha, użytki zielone (łąki i pastwiska) tylko 8,3% powierzchni gminy. Pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna, wszelkiego rodzaju ciągi zadrzewień, sady i ogrody, sezonowe uprawy polowe.
Lasy na terenie gminy tworzą cztery uroczyska: uroczysko Dłoń, Miejska Górka, Gostkowo i Konarzewo.
 
 
Niezwykle cenne są zbiorowiska zaroślowe, czyli wiklina nadrzeczna, zarośla śródpolne (tarninowo-głogowe, występujące na miedzach, skarpach dróg, obrzeżach lasów).
Osobną grupę stanowi zieleń urządzona, do której można zaliczyć: zieleń cmentarną, dość liczne zadrzewienie przydrożne, śródpolne i wzdłuż cieków, a także parki w Dłoni, Gostkowie, Piaskach, Roszkówku, Zakrzewie, Zmysłowie i Oczkowicach.
 
 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.