Interaktywna mapa
Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/39/07
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 30 maja 2007 roku
 
 
 
STATUT
Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
 
 
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Miejska Górka i działa na podstawie Uchwały Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 maja 2007 roku.
 
§ 2
 
 1. Zespół działa na terenie Gminy Miejska Górka
 2. Siedziba Zespołu mieści się w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Rynek 33.
 
§ 3
 
 1. Zespół jest gminną jednostką budżetową. Koszty utrzymania Zespołu finansuje Gmina z rozdziału klasyfikacji budżetowej 80114.
 2. Zespół prowadzi scentralizowaną obsługę administracyjno-finansową szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.
 
§ 4
 
Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.
 
§ 5
 
Realizując cel o jakim mowa w § 4 Zespół może ingerować w działalność obsługiwanych i nadzorowanych jednostek wyłącznie na zasadach określonych w ustawach i niniejszym statucie.
 
§ 6
 
Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego przedszkola i szkoły.
 
 
Rozdział II
Gospodarka finansowa
 
§ 7
 
 1. Zespół prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
 2. Zespół jest jednostka samodzielnie się bilansującą.
 
§ 8
 
 1. Źródłami finansowania działalności Zespołu są:
1)      Subwencja oświatowa,
2)      Dotacje z budżetu gminy,
3)      Źródła własne – w razie utworzenia środków specjalnych.
 1. Środki określone w ust.1 pkt.1 i 2 są przekazywane na rachunek Zespołu w miesięcznych ratach.
 2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 
 
 Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 9
 
 1. Zespół ma strukturę bezwydziałową.
 2. Wielkość stanu zatrudnienia Zespołu ustala jego kierownik w uzgodnieniu z Burmistrzem.
 
 
§ 10
 
 1. Zespołem kieruje kierownik zatrudniony i zwalniany przez Burmistrza.
 2. Przełożonym służbowym kierownika jest Burmistrz.
 3. Burmistrz ustala zakres czynności kierownika Zespołu.
 4. Do zadań kierownika należy w szczególności:
1)      reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
2)      racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu,
3)      opracowywanie planów działania Zespołu i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4)      składanie informacji Burmistrzowi na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu,
5)      wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie określonym w § 14.
 
 
§ 11
 
 1. Kierownik Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 2. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami Zespołu, określa ich szczegółowy zakres obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy pracowników Zespołu.
 
§ 12
 
Status prawny pracowników Zespołu określają przepisy odrębne odnoszące się do niepedagogicznych pracowników oświaty w szczególności przepisy o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
Rozdział IV
Zadania
 
§ 13
 
Scentralizowana obsługa zapewniana przez Zespół jednostkom wymienionym w § 3 obejmuje w szczególności:
1)     załatwianie spraw administracyjno-gospodarczych,
2)     remont budynków,
3)     nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy pracowników i uczniów,
4)     obsługę finansowo - księgową,
5)     organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsługiwanych jednostek,
6)     prace statystyczne dotyczące gminnej oświaty,
7)     sporządzanie wymaganych sprawozdań,
8)     opracowywanie projektów planów finansowych obsługiwanych jednostek,
9)     tworzenie warunków do wzajemnej współpracy obsługiwanych jednostek,
10) tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej
i budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
11) prowadzenie akt osobowych dyrektorów obsługiwanych jednostek,
12) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia,
13) przygotowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,
14) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
15) przygotowanie projektów uchwał dotyczących oświaty, projektów uchwał dotyczących tworzenia, przekształcenia bądź likwidacji obsługiwanych jednostek i projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
16) współdziałanie z właściwymi komisjami Rady Miejskiej w Miejskiej Górce,
17) współdziałanie z innymi jednostkami budżetowymi w sytuacji i przy realizacji zadań tego wymagających,
18) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
19) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 
§ 14
 
 1. Zespół w imieniu Gminy jako organu prowadzącego przedszkola i szkoły sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
 2. Nadzorowi podlega w szczególności:
1)      prawidłowość dysponowania przyznanymi przedszkolom i szkołom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub przedszkole środkami pochodzącymi z innych źródeł a także gospodarowanie mieniem,
2)      przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3)      przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkoli i szkół
 
 
 
§ 15
 
W ramach nadzoru kierownik Zespołu i upoważnieni przez niego pracownicy Zespołu mają prawo wstępu do nadzorowanych jednostek i prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.
 
 
§ 16
 
 1. Kierownik Zespołu może wydawać dyrektorom nadzorowanych jednostek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczych.
 2. Dyrektor szkoły lub przedszkola w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust.1 może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Burmistrza.
 3. W razie nieuwzględnienia przez Burmistrza zgłoszonych zastrzeżeń, dyrektor szkoły lub przedszkola jest zobowiązany powiadomić Burmistrza o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 17
 
Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty używa pieczęci urzędowej o treści:
 
Gminny Zespół
Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty
ul. Rynek 33, tel. (0-65) 5474507
63-910 Miejska Górka
 
 
§ 18
 
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.