Interaktywna mapa

KOMUNIKAT Nr 01/08/2017 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

      W związku z silnymi wichurami, jakie nawiedziły Powiat Rawicki w sierpniu br. informuję, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając na względzie zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, obowiązkiem właściciela i zarządcy obiektu budowlanego jest każdorazowo w przypadku wystąpienia w/w. okoliczności, przeprowadzenie kontroli stanu bezpiecznego użytkowania zgodnie z art.62 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.j.). Kontrolę taką winna przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Ponadto informuję, że obowiązkiem właścicieli i zarządców jest zgłaszanie katastrof budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu pod nr tel. 65-546-47-83 oraz tel. kom. 694 538 097. Również informacje można przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 65-546-51-37 oraz tel. kom. 666 384 402.

W myśl ustawy prawo budowlane katastrofą budowlaną jest: niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Nie jest katastrofą budowlaną: uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

 

                                                                                 

 

                                                                                   Powiatowy Inspektor 

                                                                        Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

 

 

Rawicz, dnia 21.08.2017 r.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.